Prevenció de Riscos Laborals.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Acció Formativa Durada Formació
Prevenció de Riscos Laborals De 4 hs a 60 hs

PRESENTACIÓ

La promulgació de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, ha creat la necessitat d’una formació específica en aquest camp tant a nivell tècnic com administratiu.

OBJECTIUS

Es pretén que al finalitzar el curs, els/les assistents/es siguin capaços/es de:

  • Promoure comportaments segurs en relació a les tasques, a les activitats preventives bàsiques i l’ús de mitjans de protecció

PROGRAMA-CONTINGUTS

1. Àmbit jurídic:
1.1. Marc Normativo.La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
1.2. Reglament dels Serveis de Prevenció 39/1997.

2. Condicions de Treball:
2.1. El treball i la salut: Riscos Professionals i Factors de Risc
2.2. Danys Derivats del Treball: Accidents de Treball i Malaltia Professional.

3. Seguretat en el Treball:
3.1. Màquines, equips i eines.
3.2. Llocs i espais de treball.
3.3. Electricidad.Incendios. altres

4. Higiene Industrial:
4.1. Contaminants físics: Soroll, Vibracions, Ambient tèrmic, il·luminació.
4.2. Contaminants químics. Contaminants biològics.

5. Ergonomia i Psicosociologia en el Treball:
5.1. Concepte i avaluació de treball físic.
5.2. Transport manual de càrregues. Prevenció de lumbàlgies.
5.3. Fatiga psíquica i Càrrega mental.

6. Riscos Específics del Sector

METODOLOGIA

Per a l’adquisició de l’objectiu exposat anteriorment, s’utilitzarà una metodologia que alternarà la teoria i la pràctica, com a base l’aprenentatge significatiu dels continguts.

DURADA

De 2 a 12 hores.

 

Volver a arriba