PLA D’AUTOPROTECCIÓ.

PLA D’AUTOPROTECCIÓ PER EQUIPS DE PRIMERA INTERVENCIÓ I DE PERSONAL DEL CENTRE ASSISTENCIAL

PRESENTACIÓ

El coneixement del Pla d’Autoprotecció ha de ser una prioritat en tot tipus d’entitats i de qualsevol sector.

OBJECTIUS

Es pretén que al finalitzar el curs, els/les assistents/es siguin capaços/es de:

  • Conèixer quins són els possibles orígens del foc i el funcionament de la combustió.
  • - Adquirir un comportament segur i efectiu davant d’una situació d’emergència.

 

PROGRAMA-CONTINGUTS

1. Introducció i principis teòrics.

2. Emergència en el centre de treball i les seves causes.
2.1. Les instal·lacions estructurals i tècniques.

3. Factors del foc i classificació dels focs.
3.1. Tecnologia del foc.
3.2. Combustió: Foc i Incendi.
3.3. Triangle i tetraedre del foc.
3.4. Productes de la combustió

4. Mitjans d’extinció i agents extintors.
4.1. Extinció.
4.2. Agents extintors
4.3. Extintors
4.4. B.I.E. (Boca d’incendi equipada).
4.5. Ruixadors.

5. Instal·lacions fixes d’extinció.

6. Mitjans de protecció.
6.1. Senyalització.
6.2. Sistemes de detecció i alarma.

7. Instal·lació elèctrica: normativa, control i avaluació. Risc d’incendis. Actuació davant emergències.

8. Confinament del foc en edificis: sectorització i sistemes de ventilació. Vies de sortida.

9. Acció col·lectiva i individual davant d’una emergència.
9.1. Organització de la Evacuació.

10. Mètode de trasllat de malalts en situacions d’emergència

METODOLOGIA

Per a l’adquisició dels objectius exposats anteriorment, s’utilitzarà una metodologia que alternarà la teoria i la pràctica, com a base l’aprenentatge significatiu dels continguts.

DURADA

12 hores

 

Volver a arriba