Gestió comptable

Acció Formativa Durada Formació
Gestió comptable 50 hs

PRESENTACIÓ

Tota activitat mercantil der una empresa queda reflectida en la seva comptabilitat. Per això constitueix un dels pilars bàsics per a la planificació, el funcionament diari i la presa de decisions dins de qualsevol organització.

OBJECTIUS

Es pretén que en finalitzar el curs, els assistents siguin capaços de:

  • Analitzar, planificar i determinar la forma jurídica de l’organització empresarial més adequada segons condicions determinades.
  • Obtenir una base de coneixements de la teoria i procediments comptables.
  • Interpretar i elaborar els Balanços de Situació Patrimonial de l’empresa i de presentar els resultats econòmics de cada període.
  • Ser capaç d’analitzar i elaborar el Compte de resultats de l’empresa, tant pel que fa a despeses i ingressos d’explotació, així com despeses i ingressos financers.
  • Elaborar i presentar les memòries comptables i en general, tots els comptes anuals de l’empresa en el seu conjunt.
  • Confeccionar la liquidació dels impostos que afecten a l’empresa amb base a la normativa fiscal vigent, tenint en compte la seva comptabilització prèvia al tancament de cada exercici.
  • Tenir domini de la normativa comptable aplicable a l’empresa.

PROGRAMA-CONTINGUTS

1. Activitat empresarial i comptabilitat: tipus d’empresa i comptabilitat (concepte i classificació).
2. Estudi del patrimoni de l’empresa: masses patrimonials i equació fonamental del patrimoni.
3. El mètode comptable: fets comptables, els comptes, esquema del llibre Diari i del llibre Major.
4. Els llibres comptables: legalització dels llibres obligatoris. El Diari americà i l’italià. Llibre Major. Llibre de balanç de comprovació de sumes i saldos.
5. Procés d’elaboració de la informació comptable: cicle comptable i les seves etapes. Comptes i despeses i ingressos.

6. El Pla general de comptabilitat: marc conceptual. Els principis comptables. Normes de registre i valoració. Comptes anuals. Quadre de comptes.
7. Constitució d’una empresa: requisits de constitució. Les aportacions dels socis. Operacions inicials de l’empresa. Les reserves.
8. Les compres: documents i comptes associats. L’IVA suportat. Envasos i embalatges a retornar a proveïdors. Règim especial d’IVA per a comerç minorista.

METODOLOGIA

Per a l’adquisició dels objectius exposats anteriorment, s’utilitzarà una metodologia que alternarà la teoria i la pràctica, com a base l’aprenentatge significatiu dels continguts.

DURADA

50 hores.

Volver a arriba